Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Nasza szkoła brała udział w projekcie INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NIEPORĘT

20 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nieporęt a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt”. Na realizację projektu Gmina Nieporęt otrzymała 229 050,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy).
Powyższy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu to:
1) zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu;
2) stwarzanie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu;
3) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się 60% uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji.

Projektem zostali objęci uczniowie klas I – III wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt – zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny oraz prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:
1) zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 godzin, prowadzonych w 3 grupach;
2) zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin, prowadzonych w 1 grupach;
3) zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 godzin, prowadzonych w 6 grupach;
4) gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy – 30 godzin, prowadzonych w 6 grupach;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 30 godzin, prowadzonych w 1 grupie;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 godzin, prowadzonych w 1 grupie.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2490 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:-, data: 15.10.2013 r., godz. 20.00
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 16.10.2013 r., godz. 18.36
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 05.12.2016 r., godz. 19.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2016 r., godz. 19.41Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.12.2016 r., godz. 23.40Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 22.31Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
26.08.2014 r., godz. 22.29Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
23.02.2014 r., godz. 20.25Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
21.10.2013 r., godz. 13.06Adam PodemskiEdycja strony
21.10.2013 r., godz. 13.06Adam PodemskiEdycja strony
21.10.2013 r., godz. 13.05Adam PodemskiEdycja strony
16.10.2013 r., godz. 18.36Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.